Đánh xi đánh giày lên áo da có được hay không?
Facebook